Вашій увазі приділяться друга частина пробного незалежного тестування з фізики, яке проводилось в 2007 році Міністерством освіти та науки України. Для власного тренування Вам необхідно пройти 18 тестів різного рівня і типу. Зауважу, що необідно РОЗВ"ЯЗАТИ ВСІ ЗАДАЧІ І ТЕСТИ, для того щоб програма перевірила їх і видала результати у результуючу таблицю. В залежності від того, як Ви розвязали тестові завдання, такого кольору буде сама таблиця з результатами. Для того щоб пройти тестування ще раз, необхідно натиснути кнопку "ПОНОВИТИ".
Також ці тести можна скачати тут ! ! !.
Бажаю успіхів!
   1. За графіком залежності проекції швидкості тіла від часу визначте модуль прискорення тіла.
A.  0,25 м/с2. Б.  0,5 м/с2. В.  0,75 м/с2. Г.  1 м/с2. Д.  3 м/с2.
   2. Визначте, у скільки разів зміниться доцентрове прискорення точки на лопаті вентилятора, якщо частоту
обертання вентилятора збільшити втричі.
A.  Збільшиться в 27 разів. Б.  Збільшиться в 9 разів. В.  Збільшиться в 3 рази. Г.  Не зміниться. Д.  Зменшиться в 3 рази.
   3. Визначте, у скільки разів змінилася сила гравітаційної взаємодії між космічним кораблем і Сонцем,
якщо відстань від космічного корабля до Сонця збільшилась у 3 рази.
A.  Зменшилась у 9 разів. Б.  Зменшилась у 6 разів. В.  Зменшилась у 3 рази. Г.  Зменшилась у  разів. Д.  Не змінилася.
   4. На фотографії наведено розміщені поруч динамометр і учнівська лінійка. Визначте
жорсткість пружини динамометра.
A.  0,4 Н/м. Б.  2,5 Н/м. В.  4 Н/м. Г.  25 Н/м. Д.  40 Н/м.
   5. Камінь лежить на горизонтальній підлозі. Розпізнайте силу, що виникає «разом»
із силою земного тяжіння, яка діє на камінь, відповідно до третього закону Ньютона.
A.  Сила нормального тиску каменя на підлогу. Б.  Сила тяжіння, що діє на Землю з боку каменя. В.  Сила тертя, з якою підлога діє на камінь. Г.  Вага каменя. Д.  Сила нормальної реакції підлоги.
   6. На іграшковій залізниці відбулося зіткнення двох «потягів» (див. рисунок).
Після зіткнення вони зчепилися й рухаються далі разом. Знайдіть, у скільки разів зменшилася загальна кінетична енергія потягів унаслідок зіткнення. Маса вагончиків однакова.
A.  В 1,5 рази. Б.  В 2,25 рази. В.  В 2,6 рази. Г.  В 5 разів. Д.  В 7 разів.
   7. Суцільний циліндр підвішений до динамометра. На фотографії 1 показано шкалу динамометра, коли циліндр перебуває в повітрі; на фотографії 2 — коли циліндр повністю занурений у воду (він не торкається дна або стінок посудини). Знайдіть густину матеріалу циліндра (густина води 1000 кг/м3).
A.  3500 кг/м3. Б.  2100 кг/м3. В.  1400 кг/м3. Г.  1100 кг/м3. Д.  600 кг/м3.
   8. Температура газу зросла від 10 C до 350 К.
Знайдіть, на скільки змінилась абсолютна температура газу.
A.  На 35 К. Б.  На 67 К. В.  На 340 К. Г.  На 613 К. Д.  На 886 К
   9. Позначте спосіб досягнення максимального значення
коефіцієнта корисної дії ідеального теплового двигуна.
A.  Збільшення температури нагрівника та холодильника. Б.  Зменшення температури нагрівника та холодильника. В.  Збільшення витрати пального за одиницю часу. Г.  Збільшення температури нагрівника та зменшення температури холодильника. Д.  Зменшення температури нагрівника та збільшення температури холодильника.
   10. У повітрі об’ємом 50 л при температурі 18 ?C міститься 0,45 г водяної пари. Знайдіть відносну вологість повітря. Густина насиченої водяної пари при 180C дорівнює 15 г/м3.
A.  3%. Б.  30%. В.  40%. Г.  60%. Д.  83%.
   11. На стальному дроті завдовжки 1 м з площею поперечного перерізу 2 мм2 у воді утримують стальну кулю масою 7,8 кг. Знайдіть видовження тросу, нехтуючи його власною вагою. Густина сталі 7800 кг/м3, модуль Юнга 200 Гпа, густина води 1000 кг/м3. Вважайте g = 10 м/с2.
A.  Менше ніж 0,05 мм. Б.  Від 0,1 до 0,2 мм. В.  Від 0,5 до 1 мм. Г.  Від 1,5 до 2 мм. Д.  Більше ніж 2,5 мм.
   12. Дві заряджені кульки підвішено на нитках однакової довжини на штативах однакової висоти. Коли штативи наблизили один до одного, нитки через відштовхування кульок відхилилися від вертикалі на однакові кути. Оцініть, які з висновків є обґрунтованими: 1) знаки зарядів кульок однакові; 2) заряди кульок однакові за модулем; 3) маси кульок однакові?
A.  Тільки 1. Б.  Тільки 2. В.  1 і 2. Г.  1 і 3. Д.  1, 2 і 3.
   13. Протон, який перемістився з однієї точки електростатичного поля в іншу, збільшив швидкість від 200 км/с до 500 км/с. Знайдіть різницю потенціалів між цими точками. Маса протона 1,67 ? 10–27 кг, елементарний електричний заряд 1,6 ? 10–19 Кл.
A.  Від 100 до 500 В Б.  Від 700 до 900 В. В.  Від 1 до 1,5 кВ. Г.  Від 1,7 до 2 кВ Д.  Від 2,5 до 3 кВ.
   14. В електричному колі, яке показано на рисунку, перемикач знаходиться в позиції 1, а напруга на конденсаторах U. Позначте вираз для кількості теплоти, яка виділиться в резисторі, якщо перевести ключ у положення 2. Ємність кожного з конденсаторів C.
A.  Q=2CU Б.  Q=3/2CU2 В.  Q=CU2 Г.  Q=1/2CU2 Д.  Q=1/4CU2
   15. Визначте, який зі з’єднувальних провідників у колі (див. рисунок) необхідно перерізати, щоб покази амперметра зменшились у 2 рази. Напруга на ділянці кола не змінюється.
A.  1 Б.  2 В.  3 Г.  4 Д.  1-4
   16. На графіку наведено вольт-амперні характеристики двох провідників. Знайдіть, яку електричну потужність споживатимуть вони разом, якщо з’єднати їх послідовно та підключити до джерела напруги 40 В.
A.  2 Вт. Б.  2,7 Вт. В.  8 Вт. Г.  10,7 Вт. Д.  24 Вт.
   17. Визначте масу m срібла, що виділилося за час t на катоді при електролізі нітрату срібла, якщо електроліз проводився при напрузі U, а витрати електроенергії при електролізі W. Електрохімічний еквівалент срібла k.
A.  m=kWt/U Б.  m=kUt/W В.  m=WUt/k Г.  m=kWt Д.  m=kW/U
   18. Позначте графік залежності сили струму від температури при незмінній напрузі в елементі електричного кола, який виготовлено з чистого напівпровідника.
A.   Б.   В.   Г.   Д.  
   19. В однорідному магнітному полі знаходяться
1) нерухомі заряджені частинки;
2) нейтральні частинки, що рухаються;
3) заряджені частинки, що рухаються.
Позначте, на які з них може діяти сила.
A.  1 i 2 Б.  1 i 3 В.  2 i 3 Г.  1 Д.  3
   20. Конденсатор ємністю 10 мкФ, заряд якого дорівнює 0,2 мКл, під’єднують до котушки індуктивності. Відразу після цього швидкість зміни сили струму в котушці дорівнює 4 ? 103 А/с. Знайдіть індуктивність котушки.
A.  2 мкГн. Б.  8 мкГн. В.  5 мГн. Г.  20 мГн. Д.  80 мГн.


В залежності від того як Ви виконали роботу, такого кольору буде таблиця з результатами:

  • Cірий - найгірший
  • Сірий - кращий
  • Зелений -добрий
  • Коричневий -задовільний
  • Жовтий -майже відмінний
  • Червоний -відмінний