П.Я. Пасіхов
учитель-методист ФМГ17

Послідовнісь та її границя.

Єдиність границі. Обмеженість збіжної послідовності

         Якщо вказано правило, за яким кожному натуральному числу n відповідає певне число xn, то кажуть, що задана послідовність

x1, x2, …, xn, … = {xn}.                    (1)

Числа x1, x2, … називаються членами послідовності. Енний член xn, з якого можна отримати будь-який член послідовності при n = 1, 2, 3, … , називається загальним  членом.

        Отже, послідовність– це функція, задана на множині натуральних чисел.

        Приклади послідовностей:

(5) показує, що члени послідовності можуть бути однаковими.

        Якщо із послідовності (1) виділити нескінченну множиу членів, зберігаючи порядок їх слідування, то отримаємо деяку послідовність

яку називають підпослідовністю даної послідовності.

Приклад. Послідовності -1; -1; -1; … та 1; 1; 1; … є підпослідовностями послідовності (5).

Означення. Послідовність {xn} називається обмеженою, якщо існує число k ≥ 0, що для всіх n виконується нерівність ׀xn׀ ≤ k.

        Зобразимо елементи послідовності (2) та (3) на числовій прямій.

Точки наближаються до нуля.

Точки наближаються до одиниці.

Видно, що члени послідовності (2) скупчуються біля нуля справа, а члени послідовності (3) скупчуються біля одиниці з обох сторін.

Спільна властивість цих послідовностей в тому, що віддалі

та

можуть стати як завгодно малими. У цих випадках число 0 та число 1 називають границями послідовностей (2) та (3) відповідно.

Абстрагуючись від цих конкретних прикладів, природньо приходимо до поняття границі послідовності .

Означення. Число a називають границею послідовності x1, x2, …, xn, …, якщо для довільного ε>0 знайдеться номер no такий, що нерівність

     (6)


виконується для всіх n>no, і записують цей факт так:

Зауваження:

1)   Якщо в послідовності всі числа однакові (сталі), то |xn-a|=|a-a|=|0|=0<ε.

 Висновок: границя сталої ε сама стала.

2)   Модуль в означенні використано для того, щоб охопити всі можливі випадки прямування xn до границі a. Для нас байдуже, чи це прямування здійснюється справа (як у прикладі 2), чи з обох сторін (як у прикладі 3), чи зліва, а важливо лише те, про що говориться в означенні – віддаль між точками xn та числом a  повинна прямувати до нуля, тобто ставати як завгодно малою.

3)   Номер no – це значення номера n, після якого виконується нерівність (6) |xn-a|<ε, однак слід пам’ятати, що коли (6) виконується для деякого n>no, то ця ж нерівність буде виконуватись для кожного n1>n. Номер no залежить від ε і зі зменшенням ε зростає no.

Із заданням ε no визначається не однозначно. Саме тому означення не вимагає, щоб для заданого ε вказувати найменше із можливих значень no.

З геометричної точки зору a – границя послідовності чисел xn, якщо в довільному околі точки a містяться майже всі члени розглядуваної послідовності. Слово “майже” означає, що поза ε-околом точки a може бути хіба що скінченна множина членів послідовності.

4)   Якщо послідовність (1) має своєю границею число а, то цю ж саму границю мають всі її підпослідовності. Це випливає з геометричого тлумачення.

Послідовність, яка має своєю границею певне число, називають збіжною до цього числа. У протилежному випадку послідовність називається розбіжною.

Приклад. Послідовність (5) розбігається (не має границі), так як її підпослідовності прямують до різних границь:

-1; -1; -1; … → -1,

1; 1; 1; … → 1.

Теорема. Якщо послідовність має граицю,

то тільки одну.

Доведення.

За умовою xn → a. Розглянемо число b ≠ a. Задамо ε-окіл точки а, де . За означенням границі поза ε-околом точки а міститься скінченна множина точок, а це означає, що ε-окіл точки b не містить нескінченної множини членів послідовності. Отже, число b не може бути границею послідовності xn.

Теорему доведено.

Теорема. Кожна збіжна послідовність обмежена.

Доведення.

З умови теореми випливає, що послідовність xn збіжна, тобто існує границя. Отже, для ε>1 знайдеться таке no, що для довільного n>no

|xn-a|<1.

Тому |xn| = |(xn-a)+а| ≤ |xn-a|+|a| < |a|+1.

Візьмемо найбільше з чисел

і позначимо через k. Тоді для довільного n маємо: , а це означає обмеженість розглядуваної послідовності.

Теорему доведено.