11 клас 

Фізика - 1

 В атомі літію 3 електрони. Виберіть правильне твердження:

  Атом має позитивний заряд
 Атом має негативний заряд
  Зряд ядра більший за 4.
10-19    Кл

 Частота випромінюваного  лазарем світла дорівнює n. Виберіть правильне твердження:

Енергія кванта прямо пропорційна частоті світла
Корпускулярна теорія дозволяє пояснити поляризацію світла
Світові кванти мають еренгію
0.5hn

 Серед наведених тверджень виберіть правильне:

 Закони фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії
 Поляризацію світла можна пояснити на основі  хвильової теорії
 За теорією Бора атоми випромінюють світло неперервно

 На поверхню пластинки з з калію падає світло з довжиною хвилі 0.4 мкм. Робота виходу електронів з калію рівна 2.2 еВ. Вкажіть правильне твердження:

 Енергія фотонів падаючого світла менша 2,5 еВ
  Максимальна швидкість фотоелектронів менша 700 км/год  
  Жодне з тверджень невірне 

   Використовуючи періодичну систему елементів, знайдіть правильне твердження:

 В ядрі атома фтора 10 протонів
 Атом фтора електрично нейтральний
 В атомі фтора 19 нейтронів

 В контейнері знаходиться ß-радіоактивна речовина. Знайдіть правильне твердження:

  ß-частинки іонізують речовину
  Металева фольга надійно захищає від  ß-випромінювання
  ß-випромінювання - потік швидких нейтронів

Період напіврозпаду йоду-131 складає 8 діб.  Знайдіть правильне твердження:

 За 40 діб розпадеться більше 55% початкової кількості ядер
  За 40 діб розпадеться більше 65% початкової кількості ядер
 За 40 діб розпадеться більше 95% початкової кількості ядер

 Використовуючи періодичну систему елементів, знайдіть правильне твердження:

 В ядрі атому гелія 4 нуклона
  В ядрі атому гелія 4 протона  
 В ядрі атому гелія 4 нейтрона

 

 В контейнері знаходиться a -радіоактивна речовина. Знайдіть правильне твердження:

 а-частинки являють собою електромагніту хвилю
 
а-частинки являють собою ядра гелію
  
а-частинки являють собою атоми гелію

 Для реєстрації  іонізуючого випромінювання використовують лічильни Гейгера-Мюллера. Знайдіть правильне твердження:

 За йгого допомогою реєструють зряджені частинки.
  За його допомогою реєструюють  гамма-кванти
 За його допомогою визначають знак заряду частинки, що пролітає    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.