11 клас 

Фізика - 2

 В атомі водню 1 електрон. Виберіть правильне твердження:

  Атом має позитивний заряд
 Атом має негативний заряд
  Зряд ядра рівний  4.
10-19    Кл

 Частота випромінюваного  лазарем світла дорівнює n. Виберіть правильне твердження:

Енергія кванта прямо пропорційна частоті світла
Корпускулярна теорія дозволяє пояснити фотоефект.
Світові кванти мають еренгію
2,5hn

 Серед наведених тверджень виберіть правильне:

 Закони фотоефекту можна пояснити на основі квантової теорії
 Поляризацію світла можна пояснити на основі  хвильової теорії
 За теорією Максвелла атоми випромінюють світло лише при переходах електорнів з орбіти на орбіту

 На поверхню пластинки з з натрію падає світло з довжиною хвилі 0.7 мкм. Робота виходу електронів з калію рівна 2.2 еВ. Вкажіть правильне твердження:

 Енергія фотонів падаючого світла менша 1,5 еВ
  Максимальна швидкість фотоелектронів менша 600 км/год  
  Жодне з тверджень невірне 

   Використовуючи періодичну систему елементів, знайдіть правильне твердження:

 В ядрі атома заліза 56 протонів
 Атом заліза електрично нейтральний
 В атомі заліза 56 нейтронів

 В контейнері знаходиться ß-радіоактивна речовина. Знайдіть правильне твердження:

  ß-частинки іонізують речовину
  Шар грунту товщиною 0.5 м. надійно захищає від  ß-випромінювання
  ß-випромінювання - потік повільних нейтронів

Період напіврозпаду радону складає 2 доби.  Знайдіть правильне твердження:

 За 10 діб розпадеться більше 55% початкової кількості ядер
  За 10 діб розпадеться більше 65% початкової кількості ядер
 За 10 діб розпадеться більше 95% початкової кількості ядер

 Використовуючи періодичну систему елементів, знайдіть правильне твердження:

 В ядрі атому кисню 8 нуклона
  В ядрі атому кисню 8 протонів  
 В ядрі атому гелія 8 нейтронів

 

 В контейнері знаходиться a -радіоактивна речовина. Знайдіть правильне твердження:

 а-частинки являють собою потік електорнів
 
а-частинки являють  собою двічі іонізовані  ядра гелію
  
а-частинки являють собою атоми водню. 

 Для реєстрації  іонізуючого випромінювання використовують камеру Вільсона. Знайдіть правильне твердження:

 За йгого допомогою реєструють зряджені частинки.
  За його допомогою реєструюють  гамма-кванти
 За його допомогою визначають знак заряду та масу  частинки, що пролітає    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.