Назад Вперед Зміст

Задачі на цілочисельне ділення

Приклад 1

Дано кількість днів. Скільки це буде тижнів та днів? Екран повинен мати вигляд:
Введіть кількість днів–> 20
20 днів - це 2 тижні та 6 днів

Дано: кількість днів

Знайти: кількість тижнів та кількість днів, що залишилось

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Операції цілочисельного ділення використовуються тільки для цілих чисел, тому всі вхідні та вихідні дані цілого типу.

Результат роботи програми

Ввід Відповідь
20 20 днів це 2 тижня та 6 днів

Алгоритм

 1. Введення: dn – кількість днів. Перед вводом виводиться підказка, що потрібно вводити.
 2. Обчислення значення n.
 3. Обчислення значення d.
 4. Виведення обчислених значень d, n. Перед виводом значення виводиться пояснення про те, що виводиться.

Програма

 Var d,n,dn:byte;
Begin
 write(' Введіть кількість днів –> '); read(dn);
 d:=dn mod 7; n:= dn div 7;
 Writeln(dn,' днів це ',n,' тижня та ',d,' днів');
end.

Приклад 2

Дано натуральне тризначне число. Знайти добуток його цифр. Екран повинен мати вигляд:
Введіть число: 345
3*4*5=60

Дано: натуральне тризначне число

Знайти: добуток його цифр

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Проміжні:

Операції цілочисельного ділення використовуються тільки для цілих чисел, тому всі вхідні та вихідні дані цілого типу.

Результат роботи програми

Ввід Відповідь
345 3*4*5=60

Алгоритм

 1. Введення числа n. Перед вводом виводиться пояснення, що потрібно вводити.
 2. Обчислення  цифр c1,c2,c3 числа n.
 3. Обчислення значення p.
 4. Виведення обчисленого значення p. Перед виводом значення, виводяться цифри числа, знаки множення та знак дорівнює.

Блок-схема програми

Кожен блок відповідає одному чи декільком операторам. Блоки виконуються в напрямку лінії.

Программа

 Var n,c1,c2,c3,p:integer;
Begin
 write(' Введіть число: '); read(n);
 c1:=n div 100;c2:=n div 10 mod 10; c3:=n mod 10;
 p:=c1*c2*c3;
 Writeln(c1,’*’,c2,’*’,c3,’=’,p);
end.

Варіанти задач

 1. Складіть програму обчислення суми цифр цілого двохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 2. Складіть програму обчислення квадрату суми цифр цілого двохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 3. Складіть програму обчислення суми цифр цілого трьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Складіть програму обчислення суми квадратів цифр цілого трьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 5. Складіть програму обчислення добутку другої та третьої цифр цілого чотирьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 6. Складіть програму обчислення добутку цифр цілого чотирьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 7. Складіть програму обчислення передостанньої цифри цілого числа з кількістю цифр >=2. Екран, повинен мати вигляд:
 8. Дано ціле чотирьохзначне число. Знайдіть суму кубів цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 9. Складіть програму переведення суми грошей, заданої в копійках, у гривні та копійки. Екран повинен мати вигляд:
 10. Складіть програму переведення часу, заданого у хвилинах, у години та хвилини. Екран повинен мати вигляд:
 11. Складіть програму переведення часу, заданого у секундах, у години, хвилини та секунди. Екран повинен мати вигляд:
 12. Дано натуральне число n. Якою найменшою кількістю монет можна виплатити n копійок? Вважаємо, що в достатній кількості є монети 1, 5, 10 і 20 копійок. Екран повинен мати вигляд:
 13. Дано ціле двохзначне число. Помножте на 10 число, яке утворюється, якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 14. Дано ціле трьохзначне число. Додайте одиницю до числа, яке утворюється, якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 15. Дано ціле чотирьохзначне число. Помножте на два число, яке утворюється, якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 16. Нехай у невисокосному році 1 січня - понеділок. Нехай k - порядковий номер дня з початку року (1<=k<=365). Складіть програму, яка визначає по цьому числу, який це буде день тижня (1–7). Екран повинен мати вигляд:
 17. Нехай у будинку k поверхів та m квартир на поверсі. Дано  номер квартири R. З’ясуйте, на якому вона поверсі та у який парадній. Екран повинен мати вигляд:

Назад Вперед Зміст